Selecteer een pagina

Op 1 januari 2018 is, na enig uitstel, de nieuwe pandwet in België in werking getreden. De nieuwe wetgeving zorgt voor een meer robuust kader met betrekking tot financiering op basis van zakelijke zekerheden. De invoering van de wet heeft dan ook ene positieve invloed op de mogelijkheden voor voorraadfinanciering.  De volgende zaken worden onder andere in de nieuwe wet geregeld:

  1. Buitenbezitstelling is niet langer vereist. Hoewel buitenbezitstelling nog steeds wordt ondersteund in de wet, is het onder de nieuwe wet prima mogelijk om ook zonder buitenbezitstelling een pandrecht op de voorraad te vestigen. Wel is het in dit geval noodzakelijk om het pand te registreren in het nieuwe Nationaal Pandregister, in dit geval is er sprake van registerpand.
  2. Eigendomsvoorbehoud is versterkt en uitgebreid. Zo blijft het eigendomsvoorbehoud ook gelden bij situaties van samenloop. Eigendomsvoorbehoud hoeft niet per sé te worden geregistreerd in het Nationaal Pandregister, maar moet wel in een (bijvoorbeeld koop-) overeenkomst zijn beschreven.
  3. De uitvoeringsprocedure is eenvoudiger geworden. Er is, indien er geen eindconsumenten zijn betrokken, in eerste instantie geen uitspraak van de rechter nodig en afspraken met betrekking tot de uitwinning kunnen zelfs vooraf contractueel worden vastgelegd.

Samenvattend geldt dat het juridisch kader een stuk robuuster is geworden. Buitenbezitstelling is niet langer vereist. Dit betekent dat het veel efficiënter wordt om voorraadfinanciering in te richten. De kosten die uitgespaard worden door niet langer met buitenbezitstelling te werken, kunnen deels gebruikt worden om een beter en continu inzicht in de details van de voorraad en de daarbij behorende risicofactoren te verkrijgen. Deze extra informatie geeft de leninggever /pandhouder extra instrumenten om te acteren wanneer het mis gaat en om tijdig te signaleren dat risico’s met betrekking tot het onderpand toenemen.